WHO-kriitiline valimiskompass

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, mis koondab sisuliselt senise koroonapoliitika suhtes skeptiliselt meelestatud isikuid, saatis kõigile kandidaatidele omapoolse küsimustiku, mis puudutab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) plaanitavaid muudatusi maailma tervishoiukorralduses potentsiaalsete rahvatervise riskide haldamiseks.

Seejuures rõhutati, et “vastamata jätmise korral eeldame, et te olete kõigi küsimustega nõus ning lähete tulemuste analüüsis pooldajate gruppi.” Selline eeldus on päris totter. Suur osa kandidaate jätab vastamata enamikele valdkondlikele küsimustikele, mis neile saadetakse, sest nad lihtsalt ei valda teemat.

Ma usun, et umbes 99% neist, kes selle küsimustiku said, ei olnud rahvusvahelistes tervise-eeskirjades kavandatavatest muudatustest varem üldse midagi kuulnud. Osad ei teadnud võib-olla isegi selliste eeskirjade olemasolust. Mina olin neist plaanidest küll midagi kuulnud, aga pidin ennast nüüd küsimustikule vastamiseks ikkagi teemaga lähemalt kurssi viima, kulutades selleks omajagu aega.

Küsimused ja minu vastused

 1. Kas olete tutvunud IHR muudatuste ettepanekutega? JAH
 2. Kas olete nõus IHR dokumendis tehtud põhimõttelise muudatusega, milles on inimõigused, väärikus ja isikute põhivabadused maha tõmmatud ja asendatud võrdsuse, kaasamise ja sidususega? EI
 3. Kas olete nõus asjaoluga, et IHR jätab umbmääraseks rahvatervise hädaolukorra mõiste ja ei sisalda pandeemia definitsiooni? EI
 4. Kas olete nõus, et kogu võim rahvatervise hädaolukorra küsimustes koondub WHO peadirektori kätte? Iga juhtumi (sh potentsiaalse ohu) korral otsustab WHO peadirektor, millega on tegemist ja seda ka juhul kui Eesti riik ise määratleb olukorda teisiti. EI
 5. Kas olete nõus, et Eesti delegeerib rahvatervise hädaolukorra meetmete üle otsustamise WHO-le? Kasutatavate meetme hulgas on meditsiinilised läbivaatused, profülaktilised protseduurid, piirkondade sulgemine, vaktsineerimine, kontaktide jälitamine, raviprotokollid, laborianalüüsi nõue reisimisel, reisi ja asukoha määramise vorm, reisijate tervisedeklaratsioon jmt. EI
 6. Kas olete nõus, et Eesti võtab kohustuse kinni maksta tervisetoodete tarned arengumaadele kõikide potentsiaalsete rahvatervise riskide valmisoleku tagamiseks? IHR muudatustega luuakse uus rahastusmudel, millega rikkamad riigid võtavad kohustuse rahastada vaesemate riikide tervisetoodete hankimist, et tagada arengumaade varustatus võrdselt teistega. WHO määrab tarnete mahud. Tervisetoodete hulka kuuluvad: ravimid, vaktsiinid, meditsiinivahendid, kaitsevahendid, diagnostilised vahendid, abistavad tooted, raku- ja geenipõhised teraapiad, kõik eelnevate komponendid, materjalid ja osad. EI
 7. Kas olete nõus, et rahvusvaheline immuniseerimistõend (vaktsiinipass) muutub kohustuslikuks reisidokumendiks WHO määratud juhtudel? EI
 8. Kas olete nõus, et Eesti võtab kohustuse luua oma territooriumil Eesti kodanike tervise seiresüsteemi, mis raporteerib otse (Eesti riigist mööda minnes) WHO peadirektorile, koos terviseandmete edastamisega? EI
 9. Kas olete nõus, et sõnavabaduse piiramine ja tsensuur koondub WHO kätte? HR muudatustega võtab WHO endale õiguse määrata, milline info ja millised teadusuuringud on ebausaldusväärsed. Eesti kohustub piirama ebausaldusväärseks kuulutatud info levikut meedias, sotsiaalmeedias ja mujal. EI
 10. Kas olete nõus, et Eesti kohustub looma Kuulekuse Komitee, mille eesmärk on tagada Eesti allumine WHO reeglitele? EI
 11. Kas olite teadlik, et liikmesriikide kõrval on WHO üks suurimatest rahastajatest erahuvidel baseeruv Bill & Melinda Gates Foundation (sh läbi Gavi Alliansi)? vt rahastuse tabelit. JAH [Olgu siinkohal lisatud, et ma olen ka Bill Gatesi uudiskirja tellija, olen luganud tema raamatut “Teel tulevikku” (e.k. 1998) ning kursis ka sellega, millest on juttu tema viimastes teostes “How to Avoid a Climate Disaster” (2021) ja “How to Prevent the Next Pandemic” (2022).]
 12. Kuidas hääletate, kui IHR dokument tuleb sellisel kujul Eesti Riigikokku ratifitseerimisele? VASTU

Minu täiendav kommentaar küsimustiku lõpus: Minu meelest on WHO põhimõtteliselt vajalik organisatsioon, kuid see vajab oma töö läbipaistvuse suurendamiseks ja ülesannete paremaks täitmiseks ulatuslikke reforme, nagu ka mitmed teised ÜRO allorganisatsioonid. Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade ajakohastamine on samuti vajalik. Kõnealuste muudatusettepanekute kohta tuleb aga märkida, et need on vaid vastava töögrupi poolt avalikule arutelule suunatud esialgsed ettepanekud, mis sellisel kujul kindlasti Riigikogus hääletusele ei jõua. See töögrupp on pakkunud samas välja ka palju selliseid ettepanekuid, millega olen valmis nõustuma. Usun, et töö rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kaasajastamiseks jätkub, ning loodan, et lõpuks lepitakse kokku sellises muudatuste paketis, mis on üldiselt vastuvõetav.